XXXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZM - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
Przejdź do treści

XXXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZM

Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego informuje, że na swoim zebraniu w dniu 31 marca 2016 roku uchwałą nr 2/03/2016 zwołuje XXXII Walne Zgromadzenia Aeroklubu Zagłębia Miedziowego Zwyczajne (Sprawozdawczo-Wyborcze).

Zarząd AZM niniejszym zawiadamia członków zwyczajnych i honorowych Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, że XXXII Walne Zgromadzenie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2016 roku (niedziela) o godzinie 10:00, a w przypadku nieobecności więcej niż ½ Członków AZM uprawnionych do głosowania odbędzie się w terminie drugim tego samego dnia o godzinie 10:15, w sali szkoleniowej na naszym lotnisku w Lubinie przy ulicy Spacerowej 9.

Podczas swojego zebrania w dniu 31 marca 2016 roku Zarząd AZM przyjął następującą propozycję porządku obrad XXXII Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Zagłębia Miedziowego:

 1. Otwarcie XXXII Walnego Zgromadzenia (WZ) Aeroklubu Zagłębia Miedziowego (AZM) Zwyczajnego (Sprawozdawczo – Wyborczego).
 2. Przyjęcie regulaminu obrad WZ.
 3. Wybór Przewodniczącego Prezydium WZ i pozostałych członków Prezydium WZ.
 4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej WZ, Komisji Wyborczej WZ oraz Komisji Uchwał i Wniosków WZ.
 6. Dyskusja nad porządkiem obrad WZ (część merytoryczna) i przyjęcie porządku obrad WZ.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu AZM, Komisji Rewizyjnej AZM oraz Sądu Koleżeńskiego AZM za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 9. Dyskusja nad ww. sprawozdaniami i podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.
 10. Wybory do ciał statutowych (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) na kolejna kadencję.
 11. Wyrażenie zgody na dzierżawę gruntu dla CCC SA pod budowę hangaru samolotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 12. Przedstawienie propozycji zmiany Statutu AZM, dyskusja i podjęcie uchwały w tej kwestii oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu AZM.
 13. Przedstawienie bieżącej sytuacji funkcjonalnej i finansowej AZM.
 14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków WZ i głosowanie ewentualnych innych uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie WZ.
 15. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie WZ.

W imieniu Zarządu AZM
Wiceprezes Zarządu AZM
Andrzej Onitsch
Wróć do spisu treści