XXXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZM - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

XXXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZM

Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego informuje, że na swoim zebraniu w dniu 31 marca 2016 roku uchwałą nr 2/03/2016 zwołuje XXXII Walne Zgromadzenia Aeroklubu Zagłębia Miedziowego Zwyczajne (Sprawozdawczo-Wyborcze).

Zarząd AZM niniejszym zawiadamia członków zwyczajnych i honorowych Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, że XXXII Walne Zgromadzenie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2016 roku (niedziela) o godzinie 10:00, a w przypadku nieobecności więcej niż ½ Członków AZM uprawnionych do głosowania odbędzie się w terminie drugim tego samego dnia o godzinie 10:15, w sali szkoleniowej na naszym lotnisku w Lubinie przy ulicy Spacerowej 9.

Podczas swojego zebrania w dniu 31 marca 2016 roku Zarząd AZM przyjął następującą propozycję porządku obrad XXXII Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Zagłębia Miedziowego:

 1. Otwarcie XXXII Walnego Zgromadzenia (WZ) Aeroklubu Zagłębia Miedziowego (AZM) Zwyczajnego (Sprawozdawczo – Wyborczego).
 2. Przyjęcie regulaminu obrad WZ.
 3. Wybór Przewodniczącego Prezydium WZ i pozostałych członków Prezydium WZ.
 4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej WZ, Komisji Wyborczej WZ oraz Komisji Uchwał i Wniosków WZ.
 6. Dyskusja nad porządkiem obrad WZ (część merytoryczna) i przyjęcie porządku obrad WZ.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu AZM, Komisji Rewizyjnej AZM oraz Sądu Koleżeńskiego AZM za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 9. Dyskusja nad ww. sprawozdaniami i podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.
 10. Wybory do ciał statutowych (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) na kolejna kadencję.
 11. Wyrażenie zgody na dzierżawę gruntu dla CCC SA pod budowę hangaru samolotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 12. Przedstawienie propozycji zmiany Statutu AZM, dyskusja i podjęcie uchwały w tej kwestii oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu AZM.
 13. Przedstawienie bieżącej sytuacji funkcjonalnej i finansowej AZM.
 14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków WZ i głosowanie ewentualnych innych uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie WZ.
 15. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie WZ.

W imieniu Zarządu AZM
Wiceprezes Zarządu AZM
Andrzej Onitsch
Wróć do spisu treści