XXVIII Walne Zgromadzenie Członków AZM - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

XXVIII Walne Zgromadzenie Członków AZM

Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego informuje, że na swoim zebraniu w dniu 26 lutego 2014 roku ustalił uchwałą 1/02/2014 termin a w dniu 19 marca 2014 roku przyjął uchwałą 2/03/2014 porządek obrad XXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Zarząd zawiadamia członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, że XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego - Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2014 roku o godzinie 10:00 (termin drugi tego samego dnia o godzinie 10:15) w sali szkoleniowej na lotnisku w Lubinie przy ulicy Spacerowej 9, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXVIII Walnego Zgromadzenia Członków (WZCz) Aeroklubu Zagłębia Miedziowego (AZM) – powitanie uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
2. Przyjęcie regulaminu obrad WZCz.
3. Wybór Przewodniczącego Prezydium WZCz i pozostałych członków Prezydium WZCz.
4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności WZCz AZM oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przez WZCz AZM.
6. Dyskusja nad porządkiem obrad WZCz (część merytoryczna).
7. Przyjęcie Porządku obrad WZCz AZM.
8. Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu Zagłębia Miedziowego z działalności AZM za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku – Sekretarz Zarządu AZM.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Zagłębia Miedziowego z działalności AZM za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AZM.
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Zagłębia Miedziowego z działalności AZM za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego AZM.
11. Dyskusja na temat złożonych sprawozdań.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
15. Głosowanie nad wotum zaufania dla wszystkich władz statutowych Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
16. Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Zarządzie AZM.
18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków WZCz AZM.
19. Głosowanie pozostałych uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie WZCz AZM.
20. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.

Z uwagi na częściową dezaktualizację danych teleadresowych znacznej ilości Członków AZM oraz w celu usprawnienia i zoptymalizowania kosztów organizacji WZCz AZM a także informowania wszystkich Członków AZM o funkcjonowaniu Naszego Stowarzyszenia prosimy o przesłanie (drogą elektroniczną na adres e-mail sekretarz@eplu.eu, faksem na numer +48 76 7497269 lub listownie na adres siedziby AZM) następujących informacji:

  • Aktualny adres zamieszkania,

  • Aktualny adres do korespondencji (o ile inny niż adres zamieszkania),

  • Numer PESEL,

  • Adres poczty elektronicznej (e-mail) do korespondencji z AZM.


Nadmieniamy, iż ww. informacje będą wykorzystywane tylko do wewnętrznych celów statutowych Naszego Stowarzyszenia.
Z góry dziękujemy za udzielenie ww. informacji i serdecznie zapraszamy na XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.

Z poważaniem
Sekretarz Zarządu AZM


Wróć do spisu treści