AZM InfoBlog - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)

Przejdź do treści

XXXIV Walne Zgromadzenie Członków AZM

Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)
Opublikowany przez w AZM ·

Zarząd AZM niniejszym zawiadamia członków zwyczajnych i honorowych Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, że XXXIV Walne Zgromadzenie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2018 roku (niedziela) o godzinie 10:00, a w przypadku nieobecności więcej niż ½ Członków AZM uprawnionych do głosowania odbędzie się w terminie drugim tego samego dnia o godzinie 10:15, w sali szkoleniowej na naszym lotnisku w Lubinie przy ulicy Spacerowej 9.

Zarząd AZM przyjął następującą propozycję porządku obrad XXXIV Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Zagłębia Miedziowego:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego XXXIV Walnego Zgromadzenia (WZ) Aeroklubu Zagłębia Miedziowego (AZM).
 2. Przyjęcie Regulaminu Obrad WZ.
 3. Wybór Przewodniczącego Prezydium WZ i pozostałych członków Prezydium WZ.
 4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej WZ oraz innych w miarę potrzeb.
 6. Dyskusja nad porządkiem obrad WZ (część merytoryczna) i przyjęcie porządku obrad WZ.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AZM z działalności za 2017 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności AZM jako OPP za 2017 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AZM z działalności za okres 2013-2017 rok.
 11. Dyskusja nad ww. sprawozdaniami i podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.
 12. Podjęcie uchwał o udzielaniu absolutorium dla Członków Zarządu.
 13. Wybory władz AZM tj. członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
 14. Wybór delegatów na Kongresy Aeroklubu Polskiego.
 15. Głosowanie ewentualnych innych uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie WZ.
 16. Przedstawienie bieżącej sytuacji funkcjonalnej i finansowej AZM.
 17. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie WZ.
 

W imieniu Zarządu Aeroklubu Zagłębia Miedziowego
Wiceprezes Zarządu AZM
Andrzej Onitsch


Wróć do spisu treści